Cetakan Sistem E-Survey Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang 19/10/2017
SOAL SELIDIK KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN LUARAN PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG (TAHUN 2016) 1

YH.Dato/Tuan/Puan,

Dengan hormatnya izinkan saya menarik peratian YH. Dato/Tuan/Puan terhadap perkara di atas.

Untuk makluman YH. Dato/Tuan/Puan, Pejabat SUK Pahang sedang menjalankan kajian pengurusan organisasi di Pentadbiran ini yang turut meliputi aspek penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Kajian Mengenai Kepuasan Pelanggan Pejabat SUK Pahang ini bertujuan untuk mengenal pasti sejauh mana kepuasan hati pelanggan Pejabat SUK Pahang mengenai beberapa aspek penyampaian perkhidmatan. Sehubungan itu, sukacita sekiranya YH. Dato/Tuan/Puan dapat memberikan kerjasama dengan melengkapkan borang soal selidik ini dan memberikan pandangan serta cadangan tambahan sekiranya ada. Penemuan kajian ini mata berguna dalam membantu Pentadbiran ini untuk mencadangkan penambahbaikan bagi meningkatkan keberkesanan dan kecekapan pengurusan dan penyampaian perkhidmatan Pejabat SUK Pahang di masa hadapan.

Kerjasama YH. Dato/Tuan/Puan juga dipohon agar dapat menjawab soalan-soalan dalam borang selidik ini selewat-lewatnya pada 15 Disember 2016. Segala maklumat yang diberikan akan dirahsiakan dan hanya angka-angka umum sahaja akan dianalisis dan digunakan bagi tujuan penyediaan laporan.

Di atas perhatian dan kerjasama yang diberikan didahului dengan ucapan teriam kasih.

Sekian.

Seksyen Perhubungan Awam
Unit Korporat
Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang
Tel : 09-5157449/09-5132334/09-5163405

 
A. MAKLUMAT ASAS RESPONDEN
  Sila pilih jawapan yang berkenaan.
 
  1. ORGANISASI
 
  2. JANTINA
 
  3. UMUR
 
 
B. KEKERAPAN, TUJUAN, KAEDAH DAN TEMPAT BERURUSAN
  Sila pilih jawapan yang berkenaan.
 
  1. Kekerapan Anda Berurusan Di Pejabat SUK Pahang (Purata Setahun)
 
 
  2. Tujuan Berurusan (Pilihan Jawapan Boleh Melebihi Satu)
    Membuat Aduan
    Menghadiri Mesyuarat / Seminar / Taklimat / Bengkel
    Urusan Borang-borang Yang Berkaitan (Pendidikan, Biasiswa, Perkahwinan)
    Memberikan Khidmat Perundingan Sebagai Konsultan
    Menyampaikan Ceramah / Taklimat
    Menyediakan Perkhidmatan Sebagai Pembekal
 
 
  3. Cara Anda Berurusan Dengan Pejabat SUK Pahang (Pilihan Jawapan Boleh Melebihi Satu)
    Telefon
    Surat
    Emel / Portal
    Temu janji / Bersemuka Secara Rasmi Dengan Pegawai
    Kaunter perkhidmatan / Pertanyaan Umum
    Forum Rasmi Seperti Mesyuarat / Seminar/ Taklimat dan Sebagainya
 
 
  4. Pejabat / Bahagian / Unit Yang Anda Berurusan (Pilihan Jawapan Boleh Melebihi Satu)
    Pejabat YAB Menteri Besar
    Pejabat YB Setiausaha Kerajaan
    Bahagian Majlis Mesyuarat Kerajaan dan Dewan Undangan Negeri
    Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
    Bahagian Khidmat Pengurusan
    Bahagian Teknologi Maklumat
    Bahagian Perancang Ekonomi Negeri
    Bahagian Perumahan
    Bahagian Kerajaan Tempatan
    Bahagian Istiadat dan Pengurusan Majlis Rasmi
    Badan Kawal Selia Air
    Majlis Sukan Pahang
    Unit Audit Dalam
    Unit Korporat
    Unit Integriti
 
 
C. KUALITI PERKHIDMATAN / LAYANAN PEJABAT SUK PAHANG
  Sila nyatakan tahap kepuasan anda pada skala 1 hingga 5 dalam setiap kenyataan di bawah.
 
 
  1. Bersifat Mesra dan Berbudi Bahasa
 
  2. Menggunakan Bahasa Yang Sopan
 
  3. Berusaha Untuk Memudahkan Pelanggan
 
  4. Berkemahiran Dan Cekap Dalam Menjalankan Tugas
 
  5. Memberi Penjelasan Dan Penerangan Yang Tepat
 
  6. Cepat dan Responsif
 
  7. Menyelesaikan Urusan Mengikut Tempoh Masa Yang Dijanjikan
 
  8. Sedia Menerima Pandangan Atau Kritikan Pelanggan
 
  9. Memberikan Layanan Yang Sama Rata Kepada Semua Pelanggan
 
  10. Bijak Mengawal Emosi / Bersikap Profesional
 
  11. Kualiti Perkhidmatan / Layanan Secara Keseluruhan
 
 
D. PERSEKITARAN
  Sila nyatakan tahap kepuasan anda pada skala 1 hingga 5 dalam setiap kenyataan di bawah.
 
 
  1. Persekitaran Pejabat
 
  2. Kemudahan Tempat Letak Kenderaan
 
  3. Kemudahan Tandas
 
  4. Kemudahan Lif
 
  5. Ruang Menunggu
 
  6. Bilik Perbincangan / Bilik Mesyuarat
 
 
E. MASA
  Sila nyatakan tahap kepuasan anda pada skala 1 hingga 5 dalam setiap kenyataan di bawah.
 
 
  1. Tempoh Menunggu
 
  2. Tempoh Mendapatkan Maklumat
 
  3. Tempoh Urusan Diselesaikan
 
 
F. PANDANGAN DAN CADANGAN
 
 
  1. Cadangan Anda Untuk Menambahbaik Perkhidmatan Yang Diberikan Oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang:
   
 
 
TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA YH. DATO' / TUAN / PUAN MELENGKAPKAN BORANG SOAL SELIDIK INI. SEMUA MAKLUMAT HANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN KAJIAN INI SAHAJA.